Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Kaijan Kukka Oy, Y-tunnus 2005159-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mimmi Turunen, 016 661100, mimmi@kaijankukka.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään
asiakassuhteen hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaan henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja muut palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisesti tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään yhden vuoden ajan viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai
keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa
hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen
rikkominen on tapahtunut.